Do pobrania

Do pobrania

Login

KlauzuraZaproszenia

Angela TruszkowskaZofia Truszkowska (w Zgromadzeniu Maria Angela) urodzia si 16 maja 1825 roku w Kaliszu jako najstarsza spord siedmiorga dzieci Jzefa, urzdnika w sdzie dla nieletnich i Jzefy z Rudziskich. Otrzymaa staranne wychowanie w domu, a nastpnie na pensji eskiej w Warszawie, dokd rodzina przeniosa si w 1837 r. Z powodu choroby nie ukoczya pensji, a zdrowotny roczny pobyt w Szwajcarii z nauczycielk wzmocni jej siy fizyczne i ubogaci j duchowo. Po powrocie oddawaa si nauczaniu rodzestwa i uzupeniaa wasn edukacj w domu.

Jej pragnienie oddania si Bogu na wyczn sub w yciu zakonnym, ktre dojrzao w 1848 r., nie zrealizowao si wtedy z powodu zdecydowanego sprzeciwu rodzicw, a ujawniona wkrtce potem cika choroba ojca przyczynia si do odsunicia tych planw w bliej nieokrelon przyszo.
Jej postaw tego okresu cechowaa gboka pobono i umiowanie modlitwy oraz niezwyka wraliwo na ndz innych. Cechy te wyniosa z domu rodzinnego i pogbia przy pomocy kierownika duchowego o. Augustyna Brzkiewicza, augustianina.

Zofia bya zawsze otwarta na sprawy Boga i ludzi. Wielkim jej pragnieniem byo zawsze poznawanie Boej woli i natychmiastowe wprowadzanie jej w czyn. Nie potrzebowaa zachty, by napotkanym ubogim przychodzi z pomoc, a gdy wznowiono w Warszawie Bractwo w. Wincentego a'Paulo, wkrtce staa si jedn z najaktywniejszych jego czonki. Z pomoc hr. Gabrieli Wrotnowskiej, czonkini Bractwa, zorganizowaa schronisko dla kilku bezdomnych sierot i staruszek. W pracy pomagaa jej kuzynka Klotylda Ciechanowska.

W Krakowie, ogrd klasztorny, 1889

Ich dziaalno w schronisku zbiega si z pocztkami reformy tercjarstwa franciszkaskiego przy kociele kapucynw w Warszawie, wprowadzanej na zlecenie o. Beniamina Szymaskiego, wczesnego prowincjaa. Rwnie kazania goszone przez modego, gorliwego kapucyna b. Honorata Komiskiego, cigay wielu mieszkacw Stolicy. Przychodziy na nie take Zofia i Klotylda. Obie przyjy kierownictwo duchowne b. Honorata i wstpiy w szeregi tercjarstwa w maju 1855r., a przez akt przyrzeczenia, zoony przed obrazem Matki Boej Czstochowskiej 21 listopada 1855r. powiciy si zupenie Bogu oraz rozpocztemu przez Zofi dzieu. Data ta jest uwaana za pocztek Zgromadzenia Sistr Felicjanek.

W Zgromadzeniu Matka Angela od pocztku penia rol matki i wychowawczyni sistr dla przyszych zada, wyzwalajc w nich gotowo na bezgraniczne powicenie w subie ludowi Boemu. Posiadaa dar yczliwego i realnego spojrzenia na istniejc rzeczywisto i napotykane problemy. Umiaa szuka, radzi si innych, a przede wszystkim ufa cakowicie Bogu i wiernie wypenia rozpoznan Jego wol. Niosa pomoc i pociech innym, mimo i sama sza krzyow drog. Bogactwo wpywu duchowego Matki ujawniaj jej listy do sistr. Wida w nich b. Mari Angel jako matk wymagajc i konsekwentn, a zarazem zatroskan o dobro swych duchowych crek, o ich wierno Bogu i podjtym zobowizaniom.

Nie inne s te jej listy pisane do sistr pracujcych w Ameryce czy na odlegych placwkach Zgromadzenia. Przebija z tych listw troska o drugiego czowieka, o dobro tych, wrd ktrych siostry pracuj, o ich dobro materialne i przede wszystkim duchowe, a wszystkie sprawy apostolatw, prowadzonych przez swe duchowe crki, wspiera modlitw i cierpieniem.

Jako przeoona generalna b. Maria Angela staraa si o pogbianie wiedzy religijnej i formacji duchowej sistr i kandydatek, o ich przygotowanie naukowe i zawodowe do pracy. Matka znaa siostry i staraa si kad z nich postawi przy obowizkach najbardziej odpowiednich dla ich uzdolnie i moliwoci. Zabiegaa o waciwy kierunek duchowy dla sistr, o ostateczn redakcj konstytucji Zgromadzenia, o ich zatwierdzenie przez Koci.
B. Maria Angela wychowywaa siostry do ycia kontemplacyjno-czynnego i wzywaa je do zachowania rwnowagi midzy modlitw i prac. Widziaa wielkie niebezpieczestwo dla ycia zakonnego w zbytnim zaangaowaniu si w prac z zaniedbaniem modlitwy, bez ktrej niemoliwe byoby szczcie osb powoanych i wtpliwa owocno dziaalnoci apostolskiej.
Krakw, otarz z relikwiami b. Angeli

Centrum ycia zakonnego Matki Angeli stanowio gorce naboestwo do Chrystusa Eucharystycznego i do Niepokalanego Serca Maryi. Ofiara jej ycia zczona z Eucharysti znalaza swj najgbszy wyraz w okresie, gdy pogbiajca si utrata suchu odebraa jej moliwo zwykego kontaktu z otoczeniem przez dugich trzydzieci lat. Dzi moemy powiedzie, e czas ten - czas szczeglnego cierpienia i modlitwy - by najbardziej twrczy dla rozwoju Zgromadzenia.

Matka Angela doczekaa radosnej chwili zatwierdzenia przez Koci zaoonego przez siebie Zgromadzenia Sistr Felicjanek. Miesic przed mierci ks. bp Jan Puzyna wrczy jej dekret Stolicy witej zatwierdzajcy Zgromadzenie. Przejcie Matki Angeli do nowego ycia nastpio dnia 10 padziernika 1899 r. w Domu Macierzystym Zgromadzenia w Krakowie przy ul. Smolesk i tame za specjalnym pozwoleniem wadz zostaa pochowana w kaplicy przy kociele Niepokalanego Serca Maryi.

Wiele ask otrzymanych od Boga przez jej przyczyn stao si inspiracj do rozpoczcia procesu beatyfikacyjnego. W dniu 2 IV 1982 r. Koci oficjalnie uzna heroiczno jej cnt a dnia 18 kwietnia 1993 r. Ojciec wity Jan Pawe II ogosi j bogosawion. Jej wito obchodzone jest 10 padziernika. Do Zgromadzenia wci napywaj proby, a take podzikowania za aski przypisywane jej wstawiennictwu.

Artyku zaczerpnity ze strony: www.felicjanki.2be.pl

MODLITWA
Boe, nasz Ojcze, uwielbiamy Ci i dzikujemy, e obdarowae nas bogosawion Mari Angel, ktra ya Twoj wol w wierze i w bezgranicznym zaufaniu, i dla Twej mioci suya blinim. Przez jej wstawiennictwo udziel mi aski..., o ktr z ufnoci prosz, przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

AddThis Social Bookmark Button
 


Wsplnota Honoracka

Tu jesteś Start