Do pobrania

Do pobrania

Login

KlauzuraZaproszenia

ucja Szewczyk przysza na wiat w 1828 roku na Woyniu, w gboko religijnej polskiej rodzinie szlacheckiej, jako crka zamonego dzierawcy folwarku i cukrowni w Szepetwce, koo Zasawia. Dobra te stanowiy wwczas wasno szeroko znanych i powaanych ksit Sanguszkw. Woy jest krain pooon pomidzy wyyn Podolsk a nizin Polesk, o nadzwyczaj urozmaiconym krajobrazie. Nalea on do tych ziem polskich, ktre w wyniku rozbiorw zostay przyczone do Rosji. Pierwsze lata swego dziecistwa ucja spdzia w rodzinnej atmosferze domu, ktry cechoway pikno i dostatek. Majc zaledwie siedem lat, przeya mier ojca w wyniku ostrych represji ze strony rzdu carskiego po upadku powstania listopadowego. Dwa lata pniej umara jej matka, zostawiajc ucj zupen sierot. Po mierci rodzicw losem maoletniej sieroty zaja si duo od niej starsza siostra przyrodnia, ktra otoczya j macierzysk opiek i zatroszczya si o jej staranne wychowanie.
Swoje dziecistwo i lata modziecze spdzia ucja w niezwykle trudnym okresie historycznym po upadku powstania listopadowego, a nastpnie styczniowego. By to okres wzmoonych represji i ogranicze stosowanych przez rzd rosyjski, ktrych celem byo systematyczne i bezwzgldne niszczenie wszelkich ladw polskoci i wiary katolickiej na Kresach wschodnich.Pomimo ostrego przeladowania ze strony zaborcy, ycie religijne katolikw w tym rejonie byo bardzo mocne; rzesze pielgrzymw przybyway do sanktuariw maryjnych rozsianych na ziemi woyskiej; dziaay rne bractwa; rozwija si w ukryciu Trzeci Zakon w. Franciszka, ktry istnia tu nieprzerwanie, nawet w latach najwikszej niewoli politycznej. Jego czonkowie, wywodzcy si spord szlachty polskiej, tworzyli wielk Rodzin, skupiajc si wok placwek franciszkaskich. W ich szeregach znajdowali si rwnie wielcy magnaci i senatorowie. Po skasowaniu przez wadze carskie wikszoci klasztorw, tercjarze pozostawali pod opiek Arcypasterza diecezji i stanowili bardzo wan pomoc w apostolskiej dziaalnoci Kocioa katolickiego.
Od modych lat naleaa do Rodziny franciszkaskiej na Woyniu, zgbiaa idee w. Franciszka i usilnie staraa si y wedug wzoru, jaki pozostawi swoim naladowcom. Jako tercjarka, nie szczdzia swoich si w niesieniu pomocy potrzebujcym, suc im w sposb dyskretny i ukryty z powodu przeladowania. Znajc rne sposoby stosowania medycyny ludowej, niosa pomoc chorym i cierpicym; znaa take metody leczenia chorych na choroby zakane i suya im odwanie. W modoci poznaa rwnie sztuk artystycznego haftu i wykonywaa paramenty kocielne; troszczya si o utrzymanie i pikny wygld kociow i kaplic, pozostaych jeszcze od zniszczenia przez rzd zaborczy.
W 1870 roku ucja, jako osoba energiczna, odwana i pena ywej wiary, decyduje si odby pielgrzymk do Ziemi w. w towarzystwie drugiej tercjarki. By to ?krok heroiczny a nawet niebezpieczny? ? pisze s. Weronika Bronic. Pomimo wielkiego zainteresowania si Ziemi w. w polskim narodzie, pielgrzymki takie byy jeszcze w II poowie XIX wieku zjawiskiem bardzo rzadkim, jak informuje nas Jan Bystro, prof. Uniwersytetu Jagielloskiego. Wymagay wiele czasu, byy kosztowne, bardzo mczce a take niebezpieczne. Wyruszajcych w t dalek drog nielicznych polskich pielgrzymw ?egnano tak, jakby nigdy nie mieli powrci a powracajcych witano, jako cudownie ocalonych?.
Na Woyniu podrowano jeszcze powozami konnymi, gdy linia kolejowa czca Warszaw z Odess zostaa wybudowana okoo 1873 roku. Nawet dla ludzi zamonych dalsze podre byy bardzo uciliwe, nie tylko z powodu niedobrych drg, ale szczeglnie z braku jakichkolwiek wygd w miejscach postoju. By podr uczyni mniej mczc, bogate rodziny podroway kilkoma powozami, zabierajc ze sob potrzebne sprzty i ywno.
ucja wraz ze swoj towarzyszk wyruszya w drog pieszo. Podjy trud pielgrzymowania z mioci do Boga i Matki Najw., jako wierne crki w. Franciszka. Pene ufnoci w Opatrzno Bo, wybray si szlakiem prowadzcym przez Nowogrd Polski do ytomierza (odl. ok. 150 km), by spotka tam bpa Borowskiego i poprosi o bogosawiestwo. Po 3-dniowym odpoczynku uday si pieszo do Odessy (odl. ok. 1600 km), gdzie po krtkim wytchnieniu i wysuchaniu Mszy w. wsiady na okrt, ktry odpywa do Jaffy.
W Ziemi witej ucja pozostaa okoo 3 lat, suc biednym i chorym pielgrzymom. Tam miaa mono dowiadczy bliskoci Boga i przey gbiej Ewangeli Chrystusa, pielgrzymujc do miejsc uwiconych Jego obecnoci. U stp Bolesnej Matki na Kalwarii odnalaza swoj yciow drog; uczynia postanowienie cakowitego powicenia swego ycia Bogu i subie najbardziej potrzebujcym.
Postanowienie to ponowia w czasie burzy na Morzu Czarnym w drodze powrotnej do kraju, gdy okrtowi grozio zatonicie. ?Konie i wszystkie zwierzta z okrtu wrzucali do morza ? pisze S. Weronika ? parochd ju si przechyla i woda wszystko zalewaa; ju wszyscy si egnali, ktrzy wracali z Ziemi w., kady, jakim jzykiem wada, woa o ratunek do Boga. Polek tylko dwie byo. ucja, pokadajc ca nadziej w Matce Boej Czstochowskiej, egnaa okrt obrazkiem, ktry miaa przy sobie w podry, bagajc J o ratunek dla caej zaogi i ponowia po raz drugi Panu Bogu obietnic suenia ubogim?. ?Po krtkiej chwili burza ucicha ? dodaje siostra uczyska ? morze si uspokoio i okrt szczliwie dopyn do ldu?.
Wracajc do kraju udaa si do Loreto, aby tam, gdzie speniy si najwaniejsze tajemnice naszego odkupienia, ponowi swoje oddanie si Bogu i zaczerpn siy na drog, ktr miaa i przez ycie. W tym witym miejscu, za porednictwem Pokornej Suebnicy Paskiej, otrzymaa tak bardzo potrzebne jej wiato co do miejsca jej przyszej pracy a take doznaa aski uzdrowienia z niegojcej si rany na czole. Ten cudowny znak natchn j tak ufnoci w Opatrzno Bo i tak moc, e odtd pjdzie mnie i wytrwale tam, gdzie j Bg woa, stajc si Matk nowej Rodziny zakonnej i narzdziem Boego Miosierdzia wobec cierpicych, ubogich i sierot.
ucja Szewczyk, kierujc si pragnieniem wiernego wypenienia Boych zamiarw wzgldem niej, wkrtce po powrocie z pielgrzymki opuszcza swe rodzinne strony i udaje si do Warszawy, jak zwykle pena ufnoci, e Bg sam w swej Opatrznoci wskae jej waciw drog i poprowadzi do celu. Std udaa si do Zakroczymia, by nawiza kontakt z b. Honoratem i odprawi rekolekcje pod jego kierunkiem. Odtd b. Honorat pozosta jej kierownikiem duchowym, ktrego bardzo cenia i korzystaa z jego rad do koca ycia. W Zakroczymiu ucja wynaja skromne mieszkanie, do ktrego sprowadzia dwie ubogie i chore staruszki, ywia je i pielgnowaa z wielk mioci i powiceniem, dajc w ten sposb pocztek nowej Rodzinie zakonnej pod kierunkiem b. Honorata, o nazwie pierwotnej Siostrzyczki Ubogich. Wkrtce do ucji zaczy przycza si kandydatki oywione tym samym co ona pragnieniem niesienia pomocy najbardziej potrzebujcym, co pozwalao jej rozszerzy zakres pracy charytatywnej. W roku 1881 Zgromadzenie to b. Honorat odda pod opiek Matki Boej Bolesnej a we wstpie do Ustaw umieci jego haso: Wszystko dla Jezusa przez Bolejce Serce Maryi. Pomimo przeladowania, Siostrzyczki Ubogich suyy ofiarnie opuszczonym i chorym nie tylko w Zakroczymiu, ale take w zaoonych przez S. Bo placwkach w Warszawie i w Czstochowie. rodki do ycia, a take na utrzymanie ubogich, zdobyway szyjc bielizn i szaty liturgiczne. Do bezinteresownej i radosnej suby wychowywaa swe duchowe crki Matka Zaoycielka, ktra w tym powiceniu nie znaa adnych granic. Trzeba byo rzeczywicie niezwykego wysiku, odwagi i gorliwoci, by prowadzi dziea miosierdzia i y w ukryciu yciem zakonnym, majc na uwadze istniejce warunki polityczne. Siostry musiay by cigle gotowe, tak w dzie jak i w nocy, na wszelkie przejawy niesprawiedliwoci i dyskryminacji.
W roku 1891 Matka Magorzata, w trosce o dalsze losy zaoonego Zgromadzenia, podja trudn decyzj osiedlenia si w Galicji, gdzie istniaa wiksza swoboda religijna. Pena ufnoci w pomoc Bo, swoje kroki skierowaa do kard. Dunajewskiego, ktry przyj Siostry yczliwie do swojej diecezji. Odpowiedzi Boga na wielkie zaufanie i zawierzenie Mu by dar Pastwa Czeczw, dworek z ogrodem w Hacnowie, do ktrego wkrtce Suebnica Boa otrzymaa klucze. Po przeprowadzeniu odpowiednich remontw, dom ten powici kard. Dunajewski, rozpoczynajc od kaplicy, a nastpnie powici przygotowane habity dla sistr, udzielajc im swego pasterskiego bogosawiestwa. Odtd ukryte Zgromadzenie Siostrzyczek Ubogich zaczo wystpowa jawnie, jako habitowe, pod nazw Zgromadzenia Crek Matki Boej Bolesnej, znanych take jako Siostry Serafitki. Kaplica, w ktrej Bogosawiona umiecia duy krzy a obok niego pikn figur Matki Boej Bolesnej, do dzi suy siostrom jako uprzywilejowane miejsce spotkania z Chrystusem Eucharystycznym i Jego Bolesn Matk. Progi domu w Hacnowie Suebnica Boa otwiera nie tylko dla ubogich staruszek, ale take dla siert i dzieci przedszkolnych. Tym wanie ?najmniejszym?, pozbawionym opieki i najbardziej zagroonym, pragna powici szczegln uwag po osiedleniu si w Galicji. Kontynuujc opiek nad chorymi, ubogimi i opuszczonymi, organizowaa rwnoczenie sierocice i ochronki dla dzieci tam, gdzie byo to moliwe. Dla ubogich dziewczt otwieraa pracownie krawieckie i hafciarskie, w ktrych mogy one rozwija swoje zdolnoci i zdobywa rodki do ycia w dobie ogromnego bezrobocia. Pracownie byy rwnie dla nich miejscem formacji duchowej, gdzie pogbiay nauk o wierze, wsplnie si modliy i swoim postpowaniem promienioway na otoczenie.
W roku 1892 Matka Magorzata, majc gbok wiar i bezgraniczn ufno w pomoc Bo, podja decyzj budowania domu centralnego w Owicimiu, gdzie mia znale stae swoje miejsce nowicjat i Zarzd generalny Zgromadzenia. Powicenie kamienia wgielnego pod klasztor odbyo si 1 maja 1893 roku. W zdobywaniu potrzebnych funduszw i materiaw na budow Siostry dostrzegay niezwyk pomoc Boej Opatrznoci. Widziay te gorc modlitw Matki Zaoycielki, dlatego byy przekonane, e Bg ?widocznie na modlitw drogiej Matki sprawia ? pisze s. uczyska ? i ludzie okazywali Siostrom wielk przychylno i chtnie dawali znaczne ofiary?.
Pocztkiem 1897 roku Matka Magorzata, dostrzegajc potrzeby duchowe podopiecznych, zacza myle o postawieniu przy klasztorze maego kocika. Moe przeczuwaa, e stanie si on orodkiem kultu i apostolskiego oddziaywania w tej czci miasta, gdzie znajdowa si klasztor. Pomimo braku funduszy, polecia budowniczemu zrobi plany i kosztorys. Gdy budowniczy Pawe Mller ustali odpowiednie warunki, Matka wraz z Radnymi podja decyzj rozpoczcia budowy kocioa, zdajc si z bezgraniczn ufnoci na Bo Opatrzno. Przy budowie kocioa Siostry wykonyway rne prace pomocnicze a razem z nimi pracowaa Matka Zaoycielka. Siostry pene podziwu wspominay, e Matka, liczca wwczas okoo siedemdziesiciu lat, nie tylko czuwaa nad caoci spraw, ale jako ?osoba bardzo energiczna, pomagaa pracownikom przy budowie kocioa, ona sama zrzucaa ceg z furmanek. To bya ofiara wdzicznoci dla Chrystusa Eucharystycznego?. W przecigu dwu i p lat zosta wybudowany koci w stylu neogotyckim pod wezwaniem Matki Boej Bolesnej. Pikna drewniana figura Piety umieszczona w otarzu gwnym zostaa zakupiona przez Matk Zaoycielk w Krakowie. W dniu powicenia kocioa 7 listopada 1899 roku, podczas uroczystej sumy kaznodzieja, wyraajc wdziczno i uznanie dla wielkiego dziea dokonanego przez Matk Magorzat na ziemi polskiej pod zaborem austriackim, zachca wiernych do zaufania Boej Opatrznoci za jej wzorem, a nastpnie tak si o niej wyrazi: ?Dziesi lat temu przybya tu z pnocy Niewiasta mna i zatkna swj sztandar tu ? na granicy Galicji. Nie dlatego, jakoby si baa wkroczy w gb tego kraju, ale dlatego, aby swym okiem obj niejako cay ten kraj, w ktrego gbi miaa posya swe crki duchowne, na znojn prac, na trud, na niwo wielkie dla Boej chway?. Mona by stwierdzi, e tak koci, jak i klasztor Sistr w Owicimiu jest owocem gbokiej wiary i jej wielkiego zaufania Boej Opatrznoci. Ona umiaa patrze w gr, umiaa patrze w niebo z wielk ufnoci i stamtd oczekiwa pomocy. Umiaa te patrze na blinich oczami i sercem penymi Boga. Dlatego nie majc niczego, dokonywaa wielkich dzie ?dla Boej chway i dobra cierpicej ludzkoci?, wielkodusznie otwarta na kady przejaw woli Boej.
Matka Zaoycielka sprawowaa urzd Przeoonej generalnej przez okres 23 lat. Po przekazaniu wadzy m. Hieronimie Wgrzyk, pocztkiem maja 1904 roku udaa si do Nieszawy, pod zaborem rosyjskim, gdzie siostrom nie wolno byo nosi habitw. Mimo sabego zdrowia, wczya si w ycie codzienne sistr i organizowaa rne formy pomocy miejscowej ludnoci. Ostatnie cierpienia znosia z heroiczn cierpliwoci, trwajc nieustannie na modlitwie, gboko zjednoczona z Bogiem i Jego wol. Swoj ofiar, cierpieniem i modlitw wspieraa umiowane przez ni Zgromadzenie. U schyku ycia sw gbok trosk o ca Rodzin zakonn wyrazia w sowach Testamentu skierowanego do wszystkich Sistr, do ktrego zaczone jest matczyne ostatnie bogosawiestwo. Testament Matki Zaoycielki, przechowany w archiwum Zgromadzenia, napisany zosta wasnorcznie na skrawku papieru i wzmocniony podoonym kawakiem biaego ptna, oraz zaopatrzony w czerwon, lakow piecz.
Matka Magorzata ucja Szewczyk zmara 5 czerwca 1905 roku, pochowana uroczycie na cmentarzu parafialnym w Nieszawie, w grobowcu z rodziny s. Augustyny Ogrodowskiej. Byo to miejsce tymczasowe, poniewa Zgromadzenie chciao w przyszoci przewie ciao Zmarej do Owicimia, jednak przez wiele lat nie byo to moliwe pomimo czynionych stara. Przez 26 lat spoczywaa na tym cmentarzu, otoczona mioci i czci miejscowej ludnoci. W ich pamici pozostawia niezapomniany przykad dobroci, pogody ducha i niezwykej pobonoci eucharystycznej. Podczas obchodw 50 rocznicy zaoenia Zgromadzenia, dnia 16 listopada 1931 roku, dokonano ekshumacji doczesnych szcztkw S. Boej, celem przewiezienia ich z Nieszawy do Owicimia. Mieszkacy Nieszawy, przekonani o witoci ycia Matki Magorzaty, urzdzili dla niej wspaniay poegnalny pogrzeb, w ktrym wzio udzia cae miasto. Trumna z jej doczesnymi szcztkami zostaa przewieziona do Owicimia, a 18 listopada 1931 roku uroczycie zoono j tymczasowo w podziemiach kaplicy cmentarnej, z zamiarem przeniesienia w najbliszym czasie do kocioa klasztornego. Ze wzgldu na trudnoci ze strony wadz pastwowych a nastpnie dziaania wojenne, dopiero 18 stycznia 1951 roku miaa miejsce ponowna ekshumacja. Doczesne szcztki S. Boej zostay uroczycie przeniesione do przedsionka kocioa klasztornego w Owicimiu i zoone w sarkofagu wykonanym z biaego marmuru i ozdobionym wizerunkiem Piety. Odtd grb Matki Zaoycielki, otoczony wielk czci i mioci wszystkich Sistr, sta si ?centrum duchowym caego Zgromadzenie?. Modl si tutaj Siostry tak prywatnie, jak i wsplnotowo i otrzymuj liczne aski. Do grobu Suebnicy Boej przychodz take wierni z miasta i okolic, by przedstawi jej swoje codzienne problemy. Wiara w skuteczno jej wstawiennictwa wypywa z gbokiego przekonania o witoci jej ycia.
Opinia o witoci Zaoycielki Zgromadzenia ? ?matki ubogich i siert?, oraz liczne aski otrzymywane za jej wstawiennictwem przyczyniy si do stara o wyniesienie jej na otarze. Proces beatyfikacyjny prowadzony by w Krakowie (1993-1996), a nastpnie w Rzymie. Dekret o heroicznoci cnt S. B. M. Magorzaty ucji Szewczyk zosta promulgowany 19 grudnia 2011r. Natomiast 20 grudnia 2012 r. papie Benedykt XVI ogosi dekret potwierdzajcy prawdziwo cudu za przyczyn M. Magorzaty.
9 czerwca 2013 r. w Krakowie Matka Magorzata Szewczyk zostaa zaliczona w poczet bogosawionych.

MODLITWA
Boe w Trjcy Jedyny, Ktry powoae B. Magorzat ucj do troszczenia si o ubogich i opuszczonych czonkw Mistycznego Ciaa Chrystusa Pana, daj nam i za gosem Twojej witej woli, a za przyczyn Twej Suebnicy Magorzaty ucji udziel nam aski? o ktr pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 3 x Chwaa Ojcu?

rdo: siostry serafitki

AddThis Social Bookmark Button
 


Wsplnota Honoracka

Tu jesteś Start