Do pobrania

Do pobrania

Login

KlauzuraZaproszenia

Maria WitkowskaMaria Witkowska pochodzia z rodziny szlacheckiej. Urodzia si 19 stycznia 1866 r. w Wardomiczach (dzisiejsza Biaoru), w powiecie borysowskim, w guberni miskiej, w parafii Chotajewicze, w archidiecezji mohylewskiej.
Dziecistwo i pierwsze mode lata spdzia w Starym Siole pod Miskiem. W domu rodzinnym, gdzie panowaa atmosfera umiowania polskich i katolickich tradycji, otrzymaa staranne wychowanie i przygotowanie religijne. Pierwsz Komuni wit przyja w kociele Wszystkich witych w Wilnie. W 1883 r. ks. bp Kazimierz Hryniewiecki udzieli jej sakramentu bierzmowania w Kociele w. Jana w Wilnie. W tym czasie powan rol w jej duchowym rozwoju odegra ks. Wincenty Kluczyski, pniejszy arcybiskup mohylewski.

W dwudziestym pierwszym roku ycia, na wyrane polecenie swego duchowego kierownika, b. Honorata Komiskiego, kapucyna, zorganizowaa pod jego kierunkiem w 1887 r. w Warszawie ukryte Zgromadzenie Sistr Najwitszego Imienia Jezus pod opiek Najwitszej Maryi Panny Wspomoenia Wiernych. Opracowywaa ustawy, ksztatowaa duchowo Zgromadzenia, wychowywaa mode siostry i otwieraa domy zakonne.
Organizowaa apostolsk dziaalno wrd rkodzielniczek, zmierzajc do religijnego i moralnego odrodzenia tej grupy spoecznej. Przybliaa im Jezusa i ukazywaa warto pracy, penionej w duchu ewangelicznym. Dla chorych, opuszczonych i starszych rkodzielniczek otworzya w 1893 r. w Warszawie - Schronienie Ubogich Szwaczek. W to filantropijne dzieo kada cae swoje serce. Chora na grulic i wyczerpana do ostatecznoci kwestowaa, proszc monych o wsparcie dla rkodzielniczek pozostajcych czsto bez rodkw do ycia.
W marcu 1893 r. m. Franciszka Maria Witkowska zoya luby wieczyste. W tym samym roku, przynaglona przeladowaniem Kocioa w zaborze rosyjskim (w szst rocznic powstania Zgromadzenia 10 grudnia) zoya ofiar z ycia za wolno i rozwj Kocioa na caym wiecie. By to akt heroiczny i Bg w krtkim czasie przyj jej ofiar. Pragna take, aby zaofiarowanie si caego Zgromadzenia za wolno i rozwj Kocioa byo gwn intencj przenikajc wszystko, dlatego kada siostra skada podobny akt przy lubach wieczystych.
W 1894 r. udaa si do Rzymu w celu zoenia dokumentacji i uzyskania od Stolicy Apostolskiej zatwierdzenia Zgromadzenia. Cika choroba puc uniemoliwia jej ustalone wczeniej spotkanie z Ojcem witym i zaatwienie tej sprawy. Zdoaa jedynie uzyska pozwolenie na otwarcie pierwszej kaplicy w domu generalnym Zgromadzenia.

Matka WitkowskaMatka Franciszka naleaa do tych dusz wybranych, ktre toruj nowe drogi, odwanych i wytrwaych, zdecydowanych na wszystko i umiejcych powici wszystko dla Boga. W walce o wito, ktra bya jedynym celem jej ycia oraz w subie blinim czerpaa wiato i moc w wytrwaej modlitwie, a zwaszcza w adoracji. Jej ycie nie dzielio si na modlitw i prac, ale byo nieustann modlitw ycia, jak to wyrazia sowami: Ja chce, aby ycie moje byo witym szalestwem krzya... Ja pragn nalee do Boga bez podziau, bezwarunkowo i za Nim z wiar i bez trwogi. Odznaczaa si szczeglnym kultem Najwitszego Sakramentu oraz wielk czci Najwitszej Maryi Panny Wspomoycielki Wiernych, ktrej wraz z siostrami oddaa si w niewol.
ya krtko, w cigu zaledwie omiu lat kierowania Zgromadzeniem otworzya osiem domw zakonnych wraz z pracowniami na terenie Krlestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego. W momencie jej mierci yo i pracowao w nich okoo 100 sistr. Swoim yciem daa wspaniay wzr mioci Boga i bliniego, wzr heroicznego zawierzenia si Jezusowi Chrystusowi, gorliwoci o chwa Bo, wzr posuszestwa i pokory, a take wietlany przykad ukrytego ycia zakonnego.
Zmara w opinii witoci 26 padziernika 1895 r. w Otwocku. Pochowana jest na Powzkach w Warszawie. Po jej mierci mwiono, e by to pomie mioci i arliwoci o chwa Bo, ktry zgas jak lampka wyniszczona dla mioci Boga utajonego w Najwitszym Sakramencie. Dnia 12 padziernika 1996 r. rozpocz si proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym i zakoczy si 6 wrzenia 2001 r. Obecnie proces toczy si w Kongregacji do Spraw witych.

Artyku zaczerpnity ze strony www.marylki.pl

MODLITWA
Wszechmogcy Wieczny Boe, Ty w swej dobroci i askawoci Franciszk Mari Witkowsk obdarzye duchem umiowania Eucharystii i powicenia ycia za wolno Kocioa witego oraz dziki Jej gorliwoci ubogacie Go now Rodzin zakonn. Za Jej wstawiennictwem udziel mi aski... o ktr z pokor i ufnoci Ci prosz, a wiern sw Suebnic racz wynie do chway otarzy, dla uwielbienia Imienia Twojego i poytku dusz wiernych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

AddThis Social Bookmark Button
 


Wsplnota Honoracka

Tu jesteś Start